.::التماس دعا::.

چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۰۹:۱۷ ب.ظ پوریا قلعه
زندگی سبز

زندگی سبز

قوی کسی است که,

نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند،

 و نه اجازه میدهد کسی بدبختش کند!!

هر گاه زندگی را جهنم دیدی, 

سعی کن پخته از آن بیرون آیی...

سوختن را همه بلدند!!

زندگی هیچ نمیگوید, نشانت میدهد!!

با زندگی قهر نکن... دنیا منت هیچکس را نمیکشد...

یکی رفت و،

   یکی موند و،

       یکی از غصه هاش خوندو

          یکی برد و، 

             یکی باخت و، 

                یکی با قسمتش ساختو

                                          یکی رنجید، 


                         ""یکی بخشید""


            یکی از آبروش ترسید

        یکی بد شد،

     یکی رد شد، 

  یکی پابند مقصد شد 

تو اما باش،

          """خدا اینجاست...!!

با خود عهد بستم که به چشمانم بیاموزم،

فقط زیبائی های زندگی ارزش دیدن دارد،

و با خود تکرار می کنم که یادم باشد، 

هر آن ممکن است شبی فرا رسد،

و آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد، 

پس هرگز به امید فردا "محبت هایم را ذخیره نکنم "،

و این عهد به من جسارت می دهد که به عزیزترین هایم ساده بگویم :

خوشحالم که هستید....

۲۴ شهریور ۹۵ ، ۲۱:۱۷ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پوریا قلعه
چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۳۳ ب.ظ پوریا قلعه
تو همانی ک در جستن آنی

تو همانی ک در جستن آنی


۲۴ شهریور ۹۵ ، ۱۳:۳۳ ۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پوریا قلعه

سنگ قبر

به تاریخ های روی سنگ قبر نگاه کنید:
تاریخ تولد- تاریخ مرگ
آنها فقط با یک خط فاصله از هم جدا شده اند،
همین خط فاصله کوچک نشان دهنده تمام مدتی است که ما
روی کره زمین زندگی کرده ایم،
ما فقط به اندازه یک " خط فاصله" زندگی می کنیم!
و ارزش این خط کوچک را تنها کسانی می دانند که عشق ورزیده اند.
آنچه در زمان مرگ مهم است پول و خانه و ثروتی که باقی می گذاریم نیست، بلکه چگونه گذراندن این خط فاصله است.
بیایید به چرایى خلقتمان بیاندیشیم
بیایید بیشتر یکدیگر را دوست داشته باشیم
دیر تر عصبانی شویم
بیشتر قدردانی کنیم
کمتر کینه توزی کنیم
بیشتر احترام بگذاریم
بیشتر لبخند بزنیم
و به یاد داشته باشیم که این " خط فاصله" خیلی کوتاه است!

۲۳ شهریور ۹۵ ، ۱۴:۳۴ ۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه

ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺎر

ﺭﻭﺯﯼ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺜﺸﺎﻥ ﺷﺪ!

ﻣﺎﺭ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﺮﺱِ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﻓﻨﺎﮎِ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ؛ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﯿﺶ ﺯﺩﻧﻢ! ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﻣﺎﺭ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺣﺮﻓﺶ، ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ؛ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺰﻡ ﻭ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯿﺸﻮﻡ؛ ﺗﻮ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮﺵ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻦ! ﻣﺎﺭ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺶ ﺯﺩ ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ.

ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻟﻌﻨﺘﯽ! ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻣﮑﯿﺪﻥ ﺟﺎﯼ ﻧﯿﺶ ﻭ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺯﻫﺮ ﮐﺮﺩ. ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﺧﻤﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ: ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻧﯿﺶ ﺯﺩ ﻭ ﻣﺎﺭ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ!

ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﯾﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ، ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ! ﺍﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻭﺣﺸﺖ ﺍﺯ ﻣﺎﺭ، ﺩﯾﮕﺮ ﺯﻫﺮ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩ!

ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ، ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻣﺎﺭ ﻭ ﻧیش ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻣﺮﺩ...!!!!!

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ از ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

۲۳ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۴۰ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پوریا قلعه
شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴ ب.ظ پوریا قلعه
آدمهای مهربان

آدمهای مهربان

هرگز: به آدمهای مهربان زخم نزنید

چون گوشه قلب خدا زخمی میشود...

آدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ یکطرفه 

هرگز احساس حماقت نمیکنند

چون خوب بودن برای آنها عادت شده

آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند

آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند...

آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند

که نبینند نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند...

هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست

سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید...

مهربان باشید با مهربانان..

۲۰ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۳۴ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پوریا قلعه
شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳ ق.ظ پوریا قلعه
ساده که می شوی

ساده که می شوی

ساده که می شوی 


همه چیز خوب میشود 


خودت 


غمت 


مشکلت 


غصه ات 


آدم های اطرافت 


حتی دشمنت.... 


یک آدم ساده که باشی 


برایت فرقی نمیکند که تحمل چیست 


که قیمت تویوتا لندکروز چند است 


بنزآخرین مدل چند ایربگ دارد 


مهم نیست 


نیاوران کجاست 


شریعتی وپاسداران وفرشته والهیه 


کدام حوالی اند 


رستوران چینی ها 


گرانترین غذایش چیست؟! 


ساده که باشی 


همیشه در جیبت شکلات پیدا میشود 


همیشه لبخند برلب داری 


بر روی جدول های کنار خیابان راه میروی 


زیر باران،دهانت را باز میکنی 


وقطره قطره مینوشی باران را... 


آدم برفی که درست میکنی 


شال گردنت را به او میبخشی 


ساده که باشی 


بربری داغ با پنیر واقعا عشقبازیست! 


آدم های ساده را دوست دارم 


بوی ناب آدم میدهند 


ساده که میشوی 


فرمول نمیخواهی 


ایکس تو همیشه مساوی ایگرگ توست! 


درگیر رادیکال،انتگرال نیستی 


هرجایی به راحتی محاسبه میشوی 


ساده که میشوی 


حجم نداری،جایی نمیگیری 


زود به یاد می آیی ودیر از خاطر میروی 


ساده که میشوی 


کوچک میشوی 


توی دل هرکس جا میشوی 


وباز همیشه درجیبت شکلات پیدا میشود.

۲۰ شهریور ۹۵ ، ۱۱:۱۳ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پوریا قلعه
جمعه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲ ق.ظ پوریا قلعه
گاه در جاده بایست

گاه در جاده بایست

گاه در جاده بایست


به درختی که نروییده بیندیش و کنارش بنشین


لحظه‌هایی هم هست


که نرفتن هنر است....

۱۹ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۴۲ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پوریا قلعه

در ایران

در ایران... 

تو دستشویی فک میکنن 

تو حمام آواز میخونن 

سر کلاس میخوابن 

تو رختخواب با تلفن حرف میزنن 

موقع .درس خوندن بازی میکنن 

موقع رانندگی اس ام اس میدن 

به کسی که ازش متنفرن "چشم" میگن 

با کسی که دوستش دارن دعوا میکنن 

موقع تی وی دیدن تلگرام چک میکنن 

موقع تلگرام چک کردن غذا میخورن 

موقع خواب بیدارن 

موقع بیداری خوابن 

سرکار روزنامه میخونن 

و اوقات فراقت کار میکنن!!! 

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺎﺩﯼ ﻗﻨﺪ ﻧﻤﯿﻔﺮﻭﺷﻪ ! ؟

ﻫﯿﭻ ﻋﻄﺎﺭﯼ ﻋﻄﺮ ﻧﻤﯿﻔﺮﻭﺷﻪ

ﻗﻬﻮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻗﻬﻮﻩ !


ینی هیچ جای دنیا اینجوری فعالیت نمیکنن به خدا !


۰۶ شهریور ۹۵ ، ۲۳:۴۳ ۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پوریا قلعه
شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۲۷ ب.ظ پوریا قلعه
7 اصل اصاصی زندگی

7 اصل اصاصی زندگی


۰۶ شهریور ۹۵ ، ۱۷:۲۷ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پوریا قلعه
شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰ ب.ظ پوریا قلعه
ساده هستم ساده میبینم

ساده هستم ساده میبینم

ساده هستم

ساده می بینم


ساده می پندارم زندگی را

نمیدانستم جرم می دانند سادگی را


سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم


ساده می مانم…


ساده میمیرم…


اما..


ترک نمی گویم پاکی این سادگی را …

۰۶ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۳۰ ۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
پوریا قلعه