روباهی از شتری پرسید:
عمق این رودخانه چقدر است؟

شتر جواب داد:
تا زانو
ولی وقتی روباه توی رودخانه پرید ، آب از سرش هم گذشت!

روباه همانطور که در آب دست و پا می زد و غرق می شد به شتر گفت:
تو که گفتی تا زانووووو!

و شتر جواب داد: بله ، تا زانوی من ، نه زانوی تو!

هنگامی که از کسی مشورت می گیریم باید شرایط طرف مقابل و خودمان را هم در نظر بگیریم.

«لزوماً هر تجربه ای که دیگران دارند برای ما مناسب  نیست