به درویشی قناعت کن
که سلطانی خطر دارد

 

زمین را گر شوی مالک
طمع بر آسمان داری

 

به وقت مردنت بینی
نه این داری،نه آن داری