این نفس فردا نمی آید به دست

پس به شادی بگذرانش تا که هست...