دیوانه بمانید!

اما مانند عاقلان رفتار کنید،

خطر متفاوت بودن را

بپذیرید

اما بدون جلب توجه

متفاوت باشید،

جایی که همه مثل هم می‌اندیشند!

اصلا کسی فکر نمیکند!