خداوندا ...

تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم

مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را

مبادا گم کنم اهداف زیبا را

مبادا جا بمانم از قطار موهبـت هایت

مرا تنها تو نگذاری

که من تنهاترین تنهای تنهایم

خدا گوید :

تو ای زیباتر از خورشید زیبایم

تو ای والاترین مهمان دنیایم

تو ای انســــان !

بدان آغوش من باز است

شروع کن ...

یک قدم با تو ، ده قدم با من...