خدا در هر لحظه در حال کامل کردن ماست
 چه از درون چه از بیرون. 
هر کدام از ما اثر هنری نا تمامی است. 
هر حادثه ای که تجربه میکنیم، 
هر مخاطره ای که پشت سر میگذاریم
برای رفع نواقصمان طراحی شده است.
 پروردگار به کمبودهایمان جداگانه میپردازد 
زیرا اثری که انسان نام دارد در پی کمال است!