1. اگه ازت میپرسیدم تا همه چیزایی که دوستشون داری رو اسم ببری، 
چقدر طول میکشید تا 
"خودت" 
رو بگی؟

 

 

 

 

2. توصیف دنیا از زبان امام  علی (ع)
                              
بیشترین ضربه ها را خوبترین آدم ها  می خورند 

برای خوبی هایتان حد تعیین کنید 
و هرکس را به اندازه لیاقتش بها دهید نه به اندازه مرامتان ...

زندگی کردن با مردم این دنیا  همچون دویدن در گله اسب است  !  

تا می تازی با تو می تازند ، زمین  که خوردی، آنهایی که جلوتر  بودند ، 
هرگز برای تو به عقب باز نمی گردند  ! 

و آنهایی که عقب بودند،
به داغ روزهایی که می تاختی  تو را لگد مال خواهند  کرد ! 

در عجبم از مردمی که به دنبال  دنیایی هستند  
که روز به روز از آن دورتر می شوند ، و غافلند از آخرتی 
 که روز به روز به آن نزدیک تر می شوند

 

 

 

 

3. «ساعت»، 
«زندگیت را»،
به،
«افق»، 
آدمهای «ارزان قیمت»، «کوک نکن»،

یا،
«خواب میمانی»، «یا عقب»!

 

 

 

 

4. بزرگترین سرمایه یک شخص، مغز پر از دانش او نیست
بلکه قلب سرشار از عشق ،
گوشهای آماده به شنیدن 
و دستهای مشتاق به کمک اوست.

 

 

 

 

5. من هایت فاصلۀ تو را از خود حقیقی ات و خدای درونت زیاد می کند،
     از من هایت فاصله بگیر...
 تا به خودت و خدایت نزدیکتر شوی.

 

 

 

 

6. آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی. 

 

 

 

 

7. آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند،
تو به دنبال نگاه زیبا باش.

 

 

 

 

8. هر چیزی که
به قیمت آرامشت تمام شود
 زیادی گران است!

 

 

 

 

9. برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن ، و برای اداره کردن دیگران از قلبت ...!


دالامی لاما

 

 

 

 

10. ‏برای آرامش داشتن تو زندگی روزی صد بار ناشتا این ذکر رو بگید:

"هیچ چیز از هیچکس بعید نیست"
فقط به خدای خودمان متکی باشیم

 

 

 

 

11. ﻣﺮﺩﯼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ .

ﺍﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭﺵ 
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ  ﺑﺮﺍﯾﺶ ﭘﺴﺖ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ٬ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﺏ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ. 
ﻣﺮﺩﻧﺰﺩﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺏ ﭼﺮﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : 
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺑﺨﺮﻡ  ﻭﻟﯽ ﭘﻮﻟﻢ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ. 
ﻣﺮﺩ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : 
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ٬ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯿﺨﺮﻡ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﻣﺎﺩﺭﺕ ﺑﺪﻫﯽ .
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺩﺍﺷﺖ. 
ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : 
ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ؟
 ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : 
ﻧﻪ، ﺗﺎ ﻗﺒﺮ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ! 
ﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ٬ 
ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﻟﺶ ﺷﮑﺴﺖ .
ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ٬ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻓﺮوشى برگشت ، ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﺭﺍ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ۲۰۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ !

ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : 

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﺝ ﮔﻞ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﺑﻮﺗﻢ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ، 
ﺷﺎﺧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﯿﺎﻭﺭ

 

 

 

 

12. وقتى زندگى تار می شود...
نقطه ى تمرکزت رو تنظیم کن...

 

 

 

 

 

13. حال بهتری خواهیم داشت
اگر دست برداریم از فردی که لیاقت محبت ندارد
دشمنی که ارزش جنگیدن ندارد
حقی که ارزش گرفتن ندارد
و فکری که ارزش اندیشیدن ندارد!

 

 

 

 

14. آگاهی از نقاط تیره شخصیت خودمان؛
بهترین راه کنار آمدن با بدی های دیگران است.

 

 

 

 

 

15. زاهدی کیسه ای گندم نزد آسیابان برد ، آسیابان گندم او را در کنار سایر کیسه ها گذاشت تا به نوبت آرد کند .

زاهد گفت : اگر گندم مرا زودتر آرد نکنی دعا می کنم خرت سنگ شود!

آسیابان گفت : تو که چنین مستجاب الدعوه هستی دعا کن گندمت آرد بشود ...

 

 

 

 

16. روزی که بشر کاملاً به نادانی خود پی برد
به موفقیت بزرگی دست یافته است؛
زیرا دانش در این دنیا چیزی جز پی بردن به نادانی نیست!

 

 

 

 

 

17. اغلب مردم با چنان عجله و شتاب
به سوی داشتن یک "زندگی خوب" حرکت میکنند

که از کنارآن رد می شوند...

 

 

 

 

امیدوارم مثل همیشه از این سری جملات هم لذت برده باشید

خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم ^_^