هر آنچه که از جهان بیرون می دانی چیزی جز بازتاب یا انعکاس نیست، 

 

اگر لبریز از عشق باشی، 

کل زندگی لبریز از عشق نمایان می شود،

 

اگر در درد و رنج و غم و افسردگی شدیدی باشی، 

کل هستی به نظر افسرده می آید.