ترسهایت را از بین ببر و بر آنها چیره شو،

 

هیچ کس در این راه به تو کمک نخواهد کرد،

 

چون هیچ کس به اندازه‌ی خودت با ترسهایت آشنا نیست...