بعضی ها فکر میکنند نماز تکراری 
است!!نماز تکراری نیست؛ کسی که چاه 
میکند ،در نگاه اول کندن او وکلنگ 
زدنش تکراری به نظر می‌آید،ولی این کار 
حقیقتا تکرار نیست...

 

چون با این تکرار هربار یک مقدار
عمق چاه بیشتر میشود.
کسی هم که از نردبان بالا میرود،هر
قدم  که بر میدارد،بالاتر میرود؛این 
قدم ها هیچگاه تکرار نیست...

 

نمازهم تکرار نیست..
اگر در نماز توجه داشته باشیم ،نماز 
هجدهم ما غیر از نماز هفدهم خواهد بود 
و یک پله بالا خواهیم رفت.

 

✅نماز معراج و نردبان مومن است
برای رسیدن به کمالات


حاج آقا استاد قرائتی