هیچ چیز در این جهان چون آب، نرم و انعطاف پذیر نیست.
با این حال برای حل کردن آنچه سخت است ، چیز دیگری یارای مقابله با آب را ندارد.
نرمی بر سختی غلبه می‌کند و لطافت بر خشونت.

 

همه این را میدانند، اما کمتر کسی به آن عمل می‌کند.

 

انسان، نرم و لطیف زاده می‌شود و به هنگام مرگ، خشک و سخت می‌شود.

گیاهان هنگامی که سر از خاک بیرون می‌آورند، نرم و انعطاف پذیرند و به هنگام مرگ، خشک و شکننده...

 

پس هرکه سخت و خشک است، مرگش نزدیک شده 
و هرکه نرم و انعطاف پذیر، سرشار از زندگی است.

 

آرام زندگی کن.
هرگز با طبیعت یا همنوعان خود ستیزه مکن و گزند را با مهربانی تلافی کن.

 

📕 تائوتِ چنگ
✍️ لائوتسه