خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو!‍

 

ولی قرآن چیزی دیگه میگه:

 

أکثر الناس ﻻ‌ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ"

بیشتر مردم نمۍدانند

 

 أکثر الناس ﻻ‌ ﻳﺸﻜﺮﻭﻥ"

بیشتر مردم ناسپاس اند

 

*أکثر الناس ﻻ‌ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ "

بیشتر مردم ایمان نمی آورند

 

 أکثرهم ﻓﺎﺳﻘﻮﻥ"

بیشترشان گناهکارند

 

أکثرهم ﻳﺠﻬﻠﻮﻥ"

بیشترشان نادانند

 

أکثرهم ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ"

بیشترشان اعتراض گرند

 

 أکثرهم ﻻ‌ ﻳﻌﻘﻠﻮﻥ"

بیشترشان تعقل نمۍکنند

 

 أکثرهم ﻻ‌ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ "

بیشترشان ناشنوایند

 

ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ "

و کم اند بندگانی که شاکرند

 

ﻭﻣﺎ ﺁﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺇﻻ‌ ﻗﻠﻴﻞ "

و جز اندکی ایمان نمی آورند

 

پس نه تنها اکثریت نشانه حقانیت نیست

 بلکه در مورد زیادی اکثریت بر خلاف معیارهای الهی رفتار میکنند.

راه درستِ خودت را برو⁦⁦⁦✅