♦️دنیا قرض است باید دیر یا زود پس بدهیم.

 

 مظلوم  دیر یا زود حقش را خواهد گرفت.

دنیای ما هر لحظه ممکن است

 تمام شود اما ما غافل هستیم.     

        

 سخن شیرین، گشاده رویی

و بخشش سرمایه اصلی ما در زندگیست.

 

 ثروتمند ترین مردم در دنیا کسی است

که از سلامتی، امنیت و آرامش بهره مند باشد.

 

کسی که جو را میکارد گندم

را برداشت نخواهد کرد.

 

 عمر تمام میشود اما کار تمام نمیشود.

 

کسی که میخواهد مردم به حرفش گوش بدهند 

باید خودش نیز به حرف آنان گوش دهد.

 

مسافرت کردن و هم سفره شدن با

مردم بهترین معیار و دقیق ترین راه

برای محک زدن شخصیت  و درون آنان است.

 

کسی که معدنش طلا است همواره طلا

باقی میماند بدون تغییر، اما کسی که

معدنش آهن است تغییر میکند و زنگ میزند.

 

تمام کسانیکه در گورستان هستند

همه کارهایی داشتند و آرمانهایی

داشتند که نتوانستند محقق گردانند. 

 

پس بساط عمر و زندگیمان را در دنیا

طوری پهن کنیم که در موقع جمع کردن

دست و پایمان را گم نکنیم.