♦️ثروتمندزاده اى در کنار قبر پدرش نشسته 

بود و در کنار او فقیرزاده اى که او هم 

در کنار قبر پدرش بود.

 

 ثروتمندزاده با فقیرزاده مناظره مى کرد

 و مى گفت: صندوق گور پدرم سنگى

 است و نوشته روى سنگ رنگین است. 

 

مقبره اش از سنگ مرمر فرش شده و در

 میان قبر، خشت فیروزه به کار رفته است، 

ولى قبر پدر تو از مقدارى خشت خام و 

مشتى خاک، درست شده، این کجا و آن کجا؟

 

فقیرزاده در پاسخ گفت: 

تا پدرت از زیر آن سنگ هاى سنگین 

بجنبد، پدر من به بهشت رسیده 

 

👤سعدی