زندگی زیباست واگر با قوانین و رازهای آن آشنا شوی چشمانت بروی همه زیباییها گشوده خواهد شد...

 

زندگی یک آرزوی دور نیست..

زندگی یک جستجوی کور نیست...

زیستن در پیله ی پروانه چیست؟

زندگی کن‌،زندگی افسانه نیست...

گوش کن‌دریا صدایت میزند..

هر چه ناپیدا ،صدایت می زند...

پیله ی پروانه از دنیا جداست..

زندگی یک مقصد بی انتهاست...

هیچ جایی انتهای راه نیست..!

این‌تمامش ماجرای زندگیست...