♦️ عارفی!..قصر و پدر و مادر و همسر و همه
را در جستجوی حقیقت ترک کرد بعد از سالها
به خانه برگشت...وقتی همسرش سوال کرد:

آیا چیزی که دنبالش بودی در همین جا و در
کنار خانواده ات پیدا نمیشد ؟

🔸 عارف جواب داد : من پس ازسالها تلاش این
نکته را فهمیدم که.....


               "جز بیکران درون انسان "
 نه جایی برای رفتن هست و نه چیزی برای
جستن ....