دانشجویی به استادش گفت:

استاد! اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم و تا وقتی خدا را نبینم او را عبادت نمی کنم.

استاد به انتهای کلاس رفت و به آن دانشجو گفت: آیا مرا می بینی؟

دانشجو پاسخ داد: نه استاد! وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم.

استاد کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت:

تا وقتی به خدا پشت کرده باشی هرگز او را نخواهی دید!

 

 

enlightened سلام ^_^

قدرت و وجود پر عظمت خالق هستی در تمام آفرینش هویدا است.

من تعجب میکنم از کسی که خدای متعال برای اون معجزه ای نورانی (قرآن) به روشنی خورشید حتی نورانی تر فرستاده ولی بجای خوندن اون میخوان خدا مستقیم دل و دیدشونو تکون بده!

من خیلی به قرآن فکر میکنم، قرآن اونقدر محکم و نورانی هستش که قابل توصیف با هیچ کلمه ای نیست... خود ما باید چراغ سبزی چیزی نشون بدیم که ارزش راهنمایی بیشتری داشته باشیم.

با فرض اینکه همه به خدا و آخرت ایمان دارن (کم یا زیاد) یکی دو قدم از خودتون فاصله بگیرید و صادقانه خودتون رو قضاوت (و رسیدگی) کنید قبل از اینکه به حسابتون رسیدگی بشه.