رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم درباره ی نشانه های ظهور رستاخیز می فرمایند :

 

1. "همانا ازنشانه های برپایی ساعت قیامت آن است که تجارت گسترش می بابد وثروت منتشرمی گردد." [به روایت نسایی]

 

امروزه می بینیم که تجارت وبازرگانی به عنوان تکیه گاه اقتصاد جهانی محسوب می شود وگستردگی آن به حدی است که حتی هرفردی می تواند ازطریق اینترنت وبه صورت آنلاین ازهرکجای دنیا به تجارت وخرید وفروش مبادرت ورزد واین درحالی است که چنین مسأله ای درزمان پیامبربزرگوارحضرت محمد صلوات الله وسلامه علیه رایج ومتداول نبوده است ، بلکه درآن عصرکشاورزی بیشترین انتشاروپراکندگی راداشته است! به راستی چه کسی رسول عظیم الشأن را ازاین حقیقت آگاه ساخته است ؟!

 

 

2. " ساعت قیامت بپانمی شودمگرزمانی فرارسدکه درآن زمان مرد ازهمسرش اطاعت می کند درحالیکه بامادرش بدرفتاری می نماید ؛ ونسبت به دوستش صادق ووفاداراست درحالیکه ازپدرش روی برمی گرداند . "[به روایت ترمذی]

 

امروزه کافی است به یکی ازدادگاههای مربوط به مسلمانان سری بزنیم تاشاهد تعدادزیادی ازپدرانی باشیم که از پسران خود به دلیل سوءرفتار، فحاشی یاضرب وشتم علیه آنها به دادگاه شکایت کرده اند!همچنین شاهد بسیاری ازمشکلاتی خواهیم بود که برسرزوجه بین مردان ومادرانشان به وقوع می پیوندد واین درحالی است که چنین معضلات اجتماعی وخانوادگی هرگزدرگذشته همانند امروزرایج ومرسوم نبوده است . پژوهشگران علوم اجتماعی نیزدراین زمینه تأکید برافزایش پدیده ی شوم "آزاررسانی وسوءرفتاربا پدرومادر" دارند واین همان چیزی است که نبی اکرم صلوات الله وسلامه علیه درمورد آن سخن گفته است واین حدیث شریف تأکیدی برنزدیکی روزقیامت می باشد .

 حال پرسش ما ازتمام افرادیکه دچارشک وتردید هستند این است : به راستی چه کسی پیامبر بزرگواررا ازاین مسائل آگاه ساخته است ؟!

 

 

3. " ساعت قیامت برپانمی شود تا وقتی زمانی آید که درآن زمان ثروت درمیان شما لبریزوفراگیرشود."[به روایت بخاری]

این حدیث شریف نبوی بیانگرمعجزه ای ازپیامبرعظیم الشأن می باشد؛ زیرا خبرازآمدن زمانی می دهد که درآن دوره مال وثروت دربین مردمان فراوان وفراگیرشده وبه اوج خودخواهدرسید. حال اگرنگاهی به دوران معاصربیندازیم خواهیم دید که اموال موجود درنزدمردم- هم ازنظرنوع اموال وهم ازنظر کثرت اموال- نسبت به دوران های گذشته بسیاربیشترشده تاجاییکه ثروت برخی ازمتمولین به میلیاردها تخمین زده می شود واین مسأله ای است که هرگزدرزمان حیات پیامبرکه درود خدابراوباد پدیده ای آشنا ورایج نبوده است وبنابراین طبق این حدیث شریف ، کثرت مال وثروت دربین مردم اشاره ای است به نزدیکی ساعت قیامت .

آیا به راستی برای آن روزبزرگ ودیداربا حضرت رب العالمین آمادگی داریم ؟!

 

 

4. عصرجدید بامشارکت گسترده ی زنان درتمام زمینه های سیاسی واقتصادی ازدیگردورانها متمایزگردیده است وزنان سهم قابل توجهی دررسانه های گروهی،کارخانجات،تدریس،اموربازرگانی به شکل کارفرما ویا مناصب گوناگون دیگردارند؛ به طوریکه این مسأله نه تنها درعصرپیامبرصلی الله علیه وآله وسلم موضوعی معمول وشناخته شده نبوده است، بلکه احدی نیزتصورچنین چیزی را نمی کرده است! ولی پیامبرخداصلوات الله وسلامه علیه درحدیثی با اشاره به این موضوع می فرماید :

" ساعت رستاخیزبپا نمی شود مگرزمانیکه زن درتجارت شریک شوهرش می شود." [به روایت احمد] .... سبحان الله !

 

 

5. " قسم به آنکه جانم به دست اوست که این امت نابودنمی شود تاوقتی زمانی فرارسد که درآن زمان، مرد(به منظورشهوترانی) زن را(به صورت علنی وآشکار)درمعابربرزمین قرارمی دهد وبا او(به گناه وفحشاء) مشغول می شود......"[به روایت ابویعلی]

اگرنگاهی به کشورهای غربی بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که چگونه فحشاء دراین کشورها آن هم درمعابروسواحل دریا به صورت علنی وبه اشکال مختلف انجام می گیرد وهیچکسی رانمی بینید که به آنها بگوید : اتقواالله (ازخداوند بترسید).

حال پرسش این است : چگونه نبی بزرگوارمی دانست که زمانی خواهدآمدکه درآن زمان فحشاء به عنوان یک حق قانونی وآشکارهمانطورکه امروزه شاهداین رفتارزشت هستیم درکشورهای غربی وحتی برخی ازکشورهای اسلامی به تقلید ازفرهنگ غرب انجام میگیرد؟!

 

 

6. " چون امانت ازبین رود پس منتظرساعت (رستاخیز) باش. " [به روایت بخاری]

اگرامروزه سری به محاکم قضایی سراسردنیا بزنیم خواهیم دید که بسیاری ازشکواییه ها به دلیل خیانت درامانت است ؛ دراین راستا میلیونها پرونده مربوط به کلاهبرداری،جعل اسناد ومدارک وفریب دیگران به منظورتصاحب غیرقانونی اموال ومایملک آنها وجود دارد واین درحالی است که این معضل درعصررسول الله که درود خداوند وملایک براوباد به این شکل وسیع امری رایج ومعمول نبوده است وبرای بشری نیزممکن نبوده که درآن زمان چنین چیزی را پیش بینی کند واین حدیث شریف ثابت می کند که محمد صلی الله علیه وآله وسلم فرستاده ای ازجانب خداوند است.

 

 

7. " ازنشانه های نزدیکی ساعت (رستاخیز) این است که مردان شبیه زنان وزنان شبیه مردان می شوند."[به روایت ابونعیم]

بی شک پدیده ی شباهت مردان به زنان وبالعکس (چه ازنظرظاهری وچه ازنظرتمایلات جنسی) دردنیای امروزمسأله ای گسترده می باشدتاجاییکه بسیاری ازدولتها ازدواج دوانسان همجنس رامجازمی دانند وحتی برای آن قانون نیزوضع می کنند تا همجنس بازان بتوانند به راحتی وتحت حمایت قانون به این کارخلاف فطرت انسانی مبادرت ورزند!

این درحالی است که کسی پیش بینی این مسأله را درزمان پیامبرکه درود خداوند براو وخاندانش باد نمی کرد یا حتی انتظاروقوعش رادراین حد نداشت ؛ ولی رسول خدا صلوات الله وسلامه علیه ما راازآن باخبرکرده است. چرا؟!.... چون این مسأله دلیلی برصدق نبوت اودراین عصرباشد .

 

 

8. " ازشروط برپایی ساعت (قیامت) علنی شدن زنا وشرابخواری است. "[به روایت بخاری]

اگرامروزه نظری به خیابانهای کشورهای غیراسلامی وحتی اسلامی بیندازیم ، شاهد تعداد زیادی ازمغازه های فروش مسکرات ومشروبات الکلی وهمچنین رقاص خانه ها وبعضا مراکزفسادی خواهیم بود که درگوشه وکنارشهرها به چشم می خورد ؛ ازدیگرمصادیق این حدیث شریف درعصرحاضرمی توان به صدها شبکه ی مستهجن ماهواره ای اشاره کرد که به صورت آشکاربه تبلیغ وانتشارزنا وفحشاء می پردازند واین خود مهرتأییدی  است براینکه فحشاء به صورت علنی گسترش یافته است .

این مسائل غیراخلاقی تاآنجاپیش رفته که دردهه های اخیربیماری خطرناک ایدزپدیدارشد ومیلیونها انسان از زن ومرد درسراسردنیا به آن آلوده شدند.... به راستی چه کسی پیامبربزرگوارصلوات الله وسلامه علیه راازاین مسأله آگاه ساخته است ؟

 

 

9. " به درستیکه ازنشانه های ظهورساعت قیامت آشکاروعلنی شدن قلم می باشد. "[به روایت احمد]

امروزه شاهد هستیم که نگارش متون وهمچنین بکارگیری تجهیزات کامپیوتری درامرنوشتن (تایپ) ویا چاپ وانتشارروزنامه ها، مجلات وکتب تاچه اندازه تحول وپیشرفت حاصل شده است تاجاییکه تعداد صفحات به چاپ رسیده دریک روزدرسراسردنیا به میلیونها عدد می رسد!!

به راستی درشهرمکه آن هم درزمانیکه جزتعدادی محدود کسی سواد خواندن ونوشتن نمی دانست ، چه کسی می توانست تصورکند که چنین رویدادی درآینده به وقوع خواهد پیوست ؟!

 

 

10. " من مبعوث شدم درحالیکه ساعت (قیامت) مانند این دواست. " یعنی دوانگشت.[به روایت بخاری]

این حدیث شریف اشاره به نزدیک بودن ساعت رستاخیز دارد؛ اخترشناسان عمرکیهان رامیلیاردها سال (برابر13.5 میلیاردسال) تخمین می زنند وعمرانسان درمقابل عمرهستی بسیارکوچک می باشد.

حضرت محمدصلوات الله وسلامه علیه فقط 1400 سال قبل به رسالت مبعوث شد؛ یعنی اگر1400 رابر13.5 میلیارد سال عمرجهان تقسیم کنیم نتیجه عدد بسیارکوچکی درحدود 0.0000001 یعنی نسبت یک برده میلیون حاصل می شود! درنتیجه این تشبیه نبوی که نزدیکی ساعت رستاخیز رابا اشاره به دوانگشتان مبارکش مقایسه می کند دقیق وبجا بیان شده است ودلالت می کند براینکه زمان فرارسیدن روزقیامت درمقایسه باعمرجهان بسیارنزدیک است. الله اعلم

 

 

11. " ازعلائم ظهورساعت (قیامت) این است که مردم درساختمان سازی وبنای ساختمانها وعمارات بایکدیگربه رقابت می پردازند واین کارراازحدمی گذرانند.... " [به روایت بخاری ومسلم]

امروزه شاهدهستیم که مردم کشورهای مختلف درساخت برج های بلند وآسمانخراشها با یکدیگر به رقابت می پردازند وبه آن بریکدیگرفخرمی فروشند ؛ واین پیشگویی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم اعجازی است که برصدق نبی اعظم شهادت می دهد؛ زیرابرای احدی امکان نداشت که چنین مسآله ای رادر14 قرن قبل خبردهد . سبحان الله!

 

 

12. " ساعت (قیامت) برپانمی شود تازمانیکه فتنه ها آشکارشود ودروغ فراوان گردد وبازارها به یکدیگرنزدیک شوند وزمان کوتاه گردد. " [به روایت احمد]

این حدیث شریف خبرازحوادثی می دهدکه مادراین عصرباآنها دست به گریبانیم؛ مانند افزایش فتنه ها، فراوان شدن دروغ ، ازدیاد بازارهای مختلف ونزدیکی آنها به یکدیگر(به طوریکه درهرلحظه می توان بابازارهای مالی سراسردنیا به صورت آنلاین ارتباط برقرارکرد وحتی اقدام به خرید وفروش اینترنتی ازآنها کرد) وکوتاه شدن زمان به صورتیکه ارتباطات دیجیتالی مثل تلفن،موبایل،کامپیوتر، ماهواره ، فکس و....اطلاعات وتصاویررا ازشرق وغرب عالم درحداقل زمان دراختیارماقرارمی دهند تادرجریان امورومسائلی که درحال وقوع هستند قراربگیریم!

به راستی چه کسی پیامبرخدا صلوات الله وسلامه علیه را ازاین حوادث آگاه ساخته است؟!

 

 

13. " ساعت (رستاخیز) برپانمی شود تاوقتیکه علم جمع شود."[به روایت بخاری]

منظورازجمع شدن علم دراین حدیث شریف یعنی محبوس ومنزوی شدن علم وکوچک گردیدن آن است . به طورمثال اگرامروزه به فتاوای برخی علماء دینی همچون : حلال کردن رباخواری ، مجازشمردن روبوسی دختران وپسران نامحرمی که با یکدیگرطرح دوستی ریخته اند ویا مجازدانستن استعمال دخانیات درماه مبارک رمضان!! نگاه کنیم ، خواهیم دید که بسیاری ازکانال های ماهواره ای چنین علمایی رابه سرعت جذب شبکه های خود می کنند؛ ولی درحقیقت این افراد عالم ودانشمند نیستند وفقط عنوان آن رایدک می کشند..... آیا این فتاوایی که خلاف شرع وعقل است دلیلی برقبض علم(محبوس ومنزوی شدن علم) وافزایش جهل نیست؟

آیا این حدیث شریف نمی تواند گواهی برصدق نبوت حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم باشد؟!

 

 

14. " گروهی ازامت من شراب را حلال می شمرند وآن را به نام هایی غیرازنام خودش به کارمی برند." [به روایت احمد]

امروزه مغازه های فروش مسکرات دربسیاری ازکشورهای اسلامی دایرمی باشد ومشروبات الکلی را به نام هایی غیرازنام رایج آن می شناسند ؛ مانند : ویسکی، وودکا ، کنیاک ، جین ، رام ، بیر(آبجو) و.... که تمام این اسامی جدید بوده ودرگذشته شناخته شده ومعمول نبوده است!

به راستی چه کسی نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را ازاینکه مردم چنین نام های جدیدی رادرآینده برای شراب ابداع وگروهی ازامت اوازآنها درمحاورات خود استفاده می کنند آگاه ساخته است ؟!

 

 

15. " ساعت(قیامت) برپانمی شود تازمانیکه اموربزرگی راببینید که درگذشته هرگزآنها راندیده بودید وحتی درموردآن امورنیزبایکدیگرصحبت نکرده بودید." [به روایت احمد]

اگرامروزه نظری بیندازیم به اختراعات جدیدی همچون : سفینه های فضایی ، اینترنت ، موبایل ، تلویزیون ، ماهواره ، اسلحه های کشتارجمعی وبیماریهای خطرناکی مثل ایدز، آنفولانزای خوکی و.....خواهیم دید که دراقوام گذشته هرگزکسی درمورد این اختراعات واکتشافات وبیماریها چیزی نشنیده بود وحتی تصوروجود چنین چیزهایی راهم نمی کرد ؛ امروزه ما می توانیم با هرکسی که بخواهیم ازطریق موبایل وتلفن وازهزاران کیلومتردورترصحبت کنیم وحتی تصویراورا به طورهمزمان مشاهده کنیم ؛ امروزه انسان توانسته به ماه سفرکند ویا مریخ را با تکنولو‍ژی خود مورد کنکاش وجستجوقراردهد ؛ امروزه انسان موفق به طراحی وساخت هواپیماهای مافوق صوت گردیده است وهزاران دستاورد دیگرکه تمام این اموربرای مردمان امت های گذشته درتاریخ بشریت اموری عجیب وحتی غیرقابل تصوربوده است واین حدیث شریف خود دلیلی برصدق کلام گوینده ی آن است .

به راستی اگرآن مردبزرگوارفرستاده ای ازسوی حضرت الله رب العالمین نبود پس چگونه می دانست که چنین امورعظیمی که درامت های گذشته سابقه نداشته است درآینده به وقوع خواهد پیوست؟!

 

 

 

16. " درآخرالزمان ذلت وتهمت وزشتی خواهد بود...سؤال شد: ای رسول خدا آن چه زمانی است؟ فرمود: زمانی که آلات موسیقی وزنان خواننده ورقاص ظاهروعلنی شوند." [به روایت ابن ماجه]

حال اگربه عصرحاضرنظری بیندازیم، خواهیم دید که موسیقی وانتشارش درتمام جوامع به شکلی غیرقابل تصوررواج یافته است که ازجمله می توان به ده ها هزاراززنان خواننده ورقاصه درسراسردنیا اشاره کرد ؛ البته تأسف بارتراین مسأله است که صدها شبکه ی ماهواره ای ازچهارگوشه ی جهان اقدام به پخش ترانه های این زنان خواننده ورقاصه آن هم به صورت شبانه روزی می کنند واین درحالی است که این پدیده ی ناخجسته درچنین سطح وبا چنین کیفیتی هرگزدرزمان پیامبرعظیم الشأن که درود خداوند براوباد متداول ورایج نبوده است وازاین روست که می توان این حدیث شریف را اعجازی حقیقی برای آن بزرگواربه شمارآورد ؛ چراکه برای احدی درآن عصرمقدورنبوده است که بتواند ازانتشارخوانندگی به این شکل دهشتناک درآینده خبردهد؛ مگرفرستاده ی خداوند لاشریک.

 

 

 

17. خداوند سبحانه وتعالی درآیه 49 سوره کهف می فرماید:

(وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا) " وآنچه را(درحیات دنیا) انجام داده اند (درروزرستاخیزودرمقابل خود) حاضرمی یابند."

دراین آیه ی شریفه تأکیدشده است که انسان اعمال خود رادرروزقیامت درمقابل خویش می یابد .

حای سؤال این است : چگونه انسان می تواند تصورکند حوادثی راکه دردنیا بجا آورده است درعالمی دیگربه صورت تمام وکمال دربرابرخویش بیابد؟!

پاسخ این است : نظریه ی نسبیت می گوید : چنانچه مابتوانیم باسرعتی برابر سرعت نوریعنی حدود 300000 کیلومتردرثانیه سفرکنیم ، زمان دراین حالت ودراین نقطه متوقف خواهد شد واگرازسرعت نوربیشترشود درآن وقت است که زمان به عقب بازخواهدگشت وانسان می تواند گذشته های حقیقی خود رابه بدون کم وکاست مشاهده کند وازاین روست که خداوند متعال می فرماید :

( وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا) " وآنچه را(درحیات دنیا) انجام داده اند (درروزرستاخیزودرمقابل خود) حاضرمی یابند."

واین دلیلی علمی برامکان مشاهده ی زمان گذشته است .

 

 

18. دانشمندان اخترشناس براین باورند که عالم هستی به صورت شگفت آوری درحال توسعه وانبساط می باشد واین توسعه ی کیهانی درنهایت به حدی می رسد که سبب وقوع شکاف های بسیاربزرگی می شود که باعث برهم خوردن تعادل هستی ودرنتیجه ایجادحالتی می گردد که ازآن تعبیربه فروپاشی کیهان می شود وشاید این حادثه همان حقیقتی باشد که قرآن کریم درآیه ی اول سوره مبارکه انفطاربه آن اشاره کرده وبیان داشته است که آسمان سرانجام شکافته خواهد شد . الله اعلم

( إذاالسماء انفطرت) " آن گاه که آسمان ازهم شکافته شود"

 

 

19. اعتقاد متداول درعصرنزول قرآن کریم این بود که "ستاره ی شعرا" که پرنورترین ستاره درآسمان شب بوده وحدود 20 برابر خورشید درخشندگی دارد ، خدایی است که قدرت نفع رساندن وضررزدن دارد ؛ ولی وقتی قرآن کریم نازل شد این عقیده ی باطل را به صراحت نفی کرد وتأکید نمود که شعرافقط ستاره ای است که خداوند متعال آن را خلق کرده واوست که آفریننده ی آن می باشد .

خداوند بلندمرتبه دراین باره درآیه 49 سوره مبارکه نجم می فرماید :

(وانه هو رب الشعری) " وبه درستیکه هم او(الله) پروردگارستاره ی شعراست."

این درحالی است که ما می بینیم بسیاری ازاقوام وامت های گذشته اعتقادداشتند که خورشید و ماه وستارگان ازخدایان هستند وبه همین دلیل آنها راعبادت وپرستش می کردند .

حال سؤال این است : آیا این آیه ی کریمه برعظمت اسلام گواهی نمی دهد؟! همان دین مبارکی که ما را ازپرستش این مخلوقاتی که نفع وضرری برای ماندارند رهایی بخشید .

 

 

 

20. مدتهاپیش شایعه ای قوی درسراسردنیا بر سرزبان ها افتاد مبنی براینکه درماه دسامبرسال 2012 میلادی قیامت بوقوع خواهدپیوست و این درحالی بود که حتی ادعا می شد دانشمندان نیزاطلاعات مربوط به پدیده های ویرانگرکیهانی (ازجمله حادثه ی مذکور) را مخفی نگه می دارند....!

ولی پس ازتحقیقات دقیق ، این مسأله بردانشمندان آ‍ژانس علوم فضایی آمریکا(ناسا) روشن شدکه این شایعه پایه واساس علمی ندارد ودرسال مذکوریعنی سال 2012 میلادی جزبرخی پدیده های معمولی وطبیعی هرگزاتفاق دیگری رخ نخواهد داد.

ما نیزدرجواب این شایعه بیان داشتیم که خداوند متعال وبلندمرتبه درکتاب عظیم خود یعنی قرآن کریم اعلام کرده است که جزذات پاک او کسی ازوقوع ساعت قیامت آگاه وباخبرنیست ؛ چراکه دراین باره می فرماید:

" ازتودرمورد ساعت (قیامت) می پرسند که درچه زمانی به وقوع خواهد پیوست؟ (به آنان) بگو: علم آن فقط نزد پروردگارمن است ؛ جزاوهیچکس وقت آن را آشکارنمی سازد ؛ (این حادثه) درآسمانها وزمین سنگین (وبا اهمیت) است (و) جزبه طورناگهانی به سراغ شما نمی آید؛ (باز) ازتو چنان سؤال می کنند که گویی تواز زمان وقوع آن آگاهی ! بگو: علم آن فقط درنزد خداست ولی بیشترمردم این را نمی دانند." (سوره مبارکه اعراف آیه 187)

 

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الکحیل

www.kaheel7.com/fa