شیخ رجبعلی خیاط میفرمود

بطری وقتی پر است و می‌خواهی
خالی اش کنی ، خمش می‌کنی ...
هر چه خم شود خالی تر می‌شود ؛
اگر کاملا رو به زمین گرفته شود
سریع تر خالی می‌شود ...


دل آدم هم همین طور است ؛
گاهی وقت‌ها پر می‌شود از غم ، غصه ،
از حرف‌ها و طعنه‌های دیگران ...

قرآن می‌گوید :

"هر گاه دلت پر شد از غم و غصه ها ؛

خم شو و به خاک بیفت ؛

" این نسخه‌ای است که خداوند برای
پیامبرش پیچیده است...