1- کرانه های کیهان

خداوند تبارک و تعالی درحالی که انسانها وجنیان رابه مبارزه دعوت می کند می فرماید :

ای گروه جنّ و انس! اگر می‌توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید، پس بگذرید، ولی هرگز نمی‌توانید، مگر با نیرویی (فوق العاده)! (الرحمن/33)

این یک اصل ثابت علمی است که خروج انسان به خارج از کیهان برای او غیر ممکن است ؛ زیرا مسافت هایی که ما را از دورترین کهکشان قابل رؤیت جدامی کند بیشتر از 20 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد و اگر انسان بتواند با سرعت نور که بالاترین سرعت در جهان هستی است (300 هزار کیلومتر در ثانیه) حرکت کند ، درآن صورت به 20 میلیارد سال زمان نیاز دارد! حال باخود تامل کنید که آیا انسان می تواند چنین کاری کند ؟!

این حقیقتی علمی است که قرآن کریم در14 قرن پیش بیان فرموده است !

 


2- شکاف ماه

دانشمندان آژانس فضایی آمریکا (ناسا) به تازگی وجود شکافی را برسطح ماه کشف کرده اند که طول این چاک به هزاران کیلومترمی رسد وبه دنبال آن مجموعه ای بزرگ ازشکافهای ماه راکشف کردند ولی تاکنون دلیل این پدیده رانمی دانند ؛ درحالیکه قرآن کریم ازقول خداوند سبحان به این حقیقت اشاره کرده ومی فرماید :

" ساعت نزدیک شد وماه شکافته شد ." (قمر/1)

امکان دارد که آشکارشدن این شکاف وتصویرآن ازسوی دانشمندان غربی دلیلی برنزدیکی ساعت قیامت باشد . الله اعلم

 

 

 

3- سقوط آسمان

دانشمندان علوم فضایی ازامکان سقوط آتمسفر (جو) بر روی زمین به دلیل وزن بسیار زیادش تاکید دارند ولی قوانین بسیاردقیقی وجود دارد که این پوشش فضایی را محافظت می کند وچنانچه هرگونه اختلالی دراین قوانین بوجودآید سبب خواهد شد که این لایه ومحتویات آن که شامل هواوابرهای سنگین می باشد ووزن آن به میلیاردها تن می رسد به سمت زمین جذب شده ودرنهایت حیات در روی زمین پایان پذیرد واین نعمتی است که خداوند متعال درقرآن کریم برای ما یادآور شده ومی فرماید :

" آسمان را ازاینکه برزمین افتد نگه می دارد ؛ مگراینکه به فرمان او باشد ؛ به درستیکه خداوند نسبت به مردم رؤوف ومهربان است . " (حج/65)

 


4- وخورشید را به تسخیردرآورد ( مغلوب کرد)

اخترشناسان براین اعتقادند که اگربشربتواند ازتمام انرژی ای که خورشید فقط درمدت یک ثانیه ازخود تولید ومنتشر می کند استفاده کند ، این مقدارانرژی می تواند تمام انرژی زمین را درکاملترین شکل خود به مدت صدهزارسال تامین کند !!

حال با هم تامل کنیم که این خورشید تاچه مقدارانرژی تولید ومنتشرمی کند وتا چه حد خدمات رایگان که خداوند متعال به خاطرما آن رادر تسخیردرآورده پیشکش موجودات زمین می کند !! پس راست گفت خداوند حکیم هنگامیکه فرمود :

" وخورشید را به تسخیردرآورد .( مغلوب کرد ) "  (رعد/2)

معنی  "سخر" در زبان عربی " هزینه کردن بدون مزد برای کاری " می باشد واین همان کاری است که خورشید برای ما انجام می دهد ! پس آیا نباید متذکراین نعمت عظیم الهی شویم ؟!

 


5- البروج (ساختمانها یا برجها)

خداوند سبحان درقرآن کریم می فرماید :

" بزرگواراست آن خدایی که درآسمان برجهایی قرارداد . (فرقان/61)

درکلمه "بروجا" درقرآن کریم معجزه ای حقیقی نهفته است که ازحقیقتی علمی سخن می گوید ؛ حقیقتی که امروزدنیای غرب برآن می بالد وخود را اولین کاشف آن می داند ؛ یعنی " ساختارکیهانی یا ساختمان هستی ."

شگفت انگیزاین است که اخترشناسان غربی امروزه اصطلاحات جدیدی را برای این کشف به کارمی برند ؛ مثل جزایرکیهانی ، ساختمان کیهانی وبافت کیهانی ؛ زیرا آنان کشف کرده اند که میلیاردها کهکشانی که هستی راپرکرده اند به صورت بی نقشه وبی هدف درعالم پخش نشده اند ، بلکه آنها ساختمانهای محکم وبزرگی هستند که طول آنها به صدها میلیون سال نوری می رسد .

بنابراین کلمه "بروجا" ا شاره ای به این ساختمان عظیم ، محکم وحجیم دارد واین همان چیزی است که ما امروزه با تلسکوپهای پیشرفته درساختمان کیهان می بینیم وهرکدام ازاین ساختمانها ازمیلیونها کهکشان وهرکهکشان ازمیلیاردها ستاره تشکیل شده است !!

پس جا دارد که درعظمت خالق پاک وبلندمرتبه تامل کنیم ، او رابستاییم وفرمانبردار اوامرش باشیم .

 

 

 

6- آسمان صحبت می کند

چندی پیش سایت فضایی  spaceمقاله ای را باعنوان " آسمان صحبت می کند " انتشارداد که درآن پروفسور " مارک ویتل " ازدانشگاه ویرجینیای آمریکا دریافته است که کیهان درآغازآفرینش خود فرکانسهایی صوتی ازخود صادرکرده است که به دنبال گسترده شدن وانبساط ناگهانی گازموجود بوده است ؛ واین اکتشاف ، حقیقتی است که قرآن کریم ازقول خداوند تبارک وتعالی درمورد آغاز خلقت آسمان ازآن برای ما سخن گفته است ومی فرماید :

سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در حالی که بصورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد: «به وجود آیید (و شکل گیرید)، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه!» آنها گفتند: «ما از روی طاعت می‌آییم (و شکل می‌گیریم)!» (فصلت/11)

این آیه تاکید می کند که آسمان صحبت کرده است وفرکانسهای صوتی آرامی ازخود صادرنموده که ازاطاعتش دربرابر خالق توانا حکایت دارد !

 


7- ماه نورافشان

دانشمندان تاکید دارند که قمرزمین بیشترین روشنایی رادربین تمام اقمارمنظومه شمسی دارد ودلیل آن هم به خاطرحجم زیاد ، نزدیکی اش به زمین وخورشید ووجود شیشه درخاک آن می باشد ؛ درست برعکس اقمار مشتری که ازسیاره ی خود دورهستند وبه همین دلیل به صفت "روشنایی" معروف نیستند.

با این اوصاف شاید درک کنیم که چراقرآن کریم خصوصیت " روشنایی " را برای ماه به کاربرده است ومی فرماید :

" بزرگواراست آن خدایی که درآسمان برجهایی قرارداد ودرآن چراغی روشن وماه تابان را قرارداد . " (فرقان/61)

بنابراین ماه زمین تنها قمری است که با این کلمه تناسب دارد واین معجزه ای قرآنی است .

به راستی چه کسی غیرازخالق ماه وپروردگارعالم می توانسته پیامبراعظم (ص) را ازاین موضوع باخبرسازد ؟!

 

 

8- شکاف آسمان

خداوند بلند مرتبه دراوصاف روزقیامت می فرماید :

" آنگاه که آسمان شکافته شود وهمچون گل سرخی رنگ آمیزی شده ی روغنی گردد . " (الرحمن/37)

این آیه ازآیات الهی ازشکافتن آسمان سخن می گوید که همانند گل سرخی رنگ گرفته وروغنی می باشد ؛ این درحالی است که ملاحظه می کنیم دانشمندان به تازگی برخی ستارگانی را یافته اند که وقتی منفجرمی شوند صحنه ای تماشایی شبیه به یک تابلوی روغنی با رنگهای زیبا ودرخشان ازخود رسم  می کنند واین تابلوهای زیبا راستارگان درحین فروپاشی ونابودی خودرسم می کنند .

طبیعتا این تابلوروزقیامت را نشان نمی دهد ؛ بلکه عکسی کوچک ازروزقیامت است .

این عکسی ازانفجاریک ستاره درآسمان است ؛ درشکل گل سرخ دقت کنید !

پاک ومنزه است خداوند .

 

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الکحیل
www.kaheel7.com/fa