اسرار مرگ (1)

درداخل هرسلولی ازسلولهای بدن ما ساعت بیولوژیکی بسیاردقیقی وجود دارد که آن را خداوند سبحان دراختیارما قرارداده است تا برتمام اعمال بیولوژیکی بدن ازابتدای تولد تا زمان مرگ کنترل وفرماندهی کند .

دانشمندان عقیده دارند برنامه موجود درهر سلول که مراحل دقیقی را طی می کند ازسلول جدانیست واین ساعت بیولوژیکی طوری برنامه ریزی شده است که عمرآن محدود ومشخص است ؛ نه زیاد می شود ونه کاهش می یابد وهنگامیکه آخرین دقیقه ازعمراین ساعت بیولوژیکی طی می شود مرگ آن نیز فرامی رسد وبه هیچ عنوان تاخیری دران صورت   نمی گیرد ؛ بنابراین شاید ازدقت بیان کلام الهی تعجب کنیم هنگامیکه لحظه مرگ رابرای ما توصیف می کند ومی فرماید :

" پس چون مهلتشان فرارسد دیگرساعتی دیریا زود نمی شود ." ( نحل/61)

 

 

اسرار مرگ (2)

دانشمندان پس ازتحقیقات طولانی وطاقت فرسا پی بردند که برنامه مرگ هرسلول به همراه سلول خلق می شود و اگر این برنامه ( مرگ سلول ) وجود نداشت دران صورت حیات برروی زمین تداوم نمی یافت . دانشمندان تاکید دارند که مرگ ، مخلوقی همانند حیات است واگرمرگ وجود نداشت درآن صورت حیاتی یافت نمی شد .

گویا اینکه مرگ یک اصل است وعجیب این است که ما اشاره آشکاری ازاین موضوع درکلام خداوند متعال می بینیم :

" اوکسی است که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدامیک ازشما عملتان نیکوتراست واوعزیز و آمرزنده است . (ملک/2)

بنابراین مرگ نیز مخلوق می باشد واین همان چیزی است که دانشمندان برآن تاکید می کنند وقرآن نیز آن را بیان می فرماید .

 

 

اسرار مرگ (3)

بیشتردانشمندان تاکید دارند که فرسودگی وسالخوردگی بهترین وسیله برای پایان طبیعی حیات انسان است .

درهمین راستا هرگونه تلاش برای افزایش طول عمرخارج از چارچوب تعیین شده برای سلولهای بدن دارای تاثیرات منفی زیادی است که کمترین آن ابتلاء به سرطان است . دانشمندان می گویند که هیچ تلاشی برای دسترسی و رسیدن به جاودانگی به طورغیر طبیعی و برخلاف طبیت خلقت وجود ندارد .

دانشمندان علیرغم هزینه های فراوان برای درمان پیری وافزایش طول عمر به این نتیجه رسیده اند که این تلاشها فایده ای ندارد واین همان چیزی است که پیامبراکرم (ص) سفارش کرده اند :

ای بندگان خدا! به درستیکه خداوند بیماری ای را قرار نداد مگراینکه درمان آن را نیز قرار داد ، مگریک بیماری که آن پیری و سالخوردگی است . ( به روایت احمد )

اینچنین است که علوم امروز حقایق جدیدی راروشن ساخته است که درگذشته شناخته شده نبوده است واین موضوع می تواند راستی گفتار پیامبر (ص) وصدق رسالت اورا ثابت کند .

 

اسرار مرگ (4)

متخصصان قلب وعروق تاکید می کنند که پدیده مرگ ناگهانی درسالهای اخیر گسترش بسیاری پیداکرده است ؛ به طوریکه علیرغم پیشرفت علم پزشکی تعداد افرادی که با مرگ ناگهانی ازدنیا می روند درحال افزایش است واین موضوعی است که آماردقیق آن را سازمان ملل متحد بیان داشته است وتاکید شده است که پدیده مرگ ناگهای درگذشته تا این حد آشکار نبوده واین یک پدیده جدید است که علیرغم تمام اقدامات پیشگیرانه درحال افزایش مداوم   می باشد . دراینجا حدیثی عجیب ازقول پیامبر اعظم (ص) می بینیم که اعجازی پزشکی وغیرقابل انکار درآن جود دارد . پیامبر(ص) می فرماید :

" همانا ازعلائم ساعت قیامت این است که مرگ ناگهانی ( بین مردم ) ظاهر می شود . ( به روایت الطبرانی )

آیا این اعجاز پزشکی در این حدیث شریف گویای این حقیقت نیست که محمد (ص) فرستاده ای ازجانب خداست واگراو فرستاده خدا نمی بود پس ازچه جایی این خبرعلمی را بیان     می فرمود ؟!

بنابراین شایسته است که به سوی خداوند توبه کنیم واز اوبخواهیم تا این مرگ را ازما دورنماید .

 

 

اسرار مرگ (5)

دانشمندان تاکید می کنند که مرگ درداخل نطفه خلق می شود وداخل سلولهای جنین دررحم مادر تغییرات لازم را می یابد .

دانشمندان همچنین می گویند : داخل هرسلول عناصری مثل دریچه های اطمینان آفریده   شده اند که زندگی سلول را فرماندهی می کنند و پس ازهرتقسیم سلولی حجم این عناصرتغییر می کند وهرچه طولش کوتاهتر می شود به مرگ نزدیکتر می گردد وزمانی که به حجم معینی می رسد تولیدمثل سلول متوقف شده وسپس می میرد واین همان حقیقتی است که قرآن عظیم مارا ازآن باخبرساخته است :

" ما مرگ را دربین شما مقدر ساختیم وهیچکس نمی تواند برما سبقت بگیرد . (واقعه/60)

این بدان معناست که خداوند تبارک وتعالی سیستمی برنامه ریزی شده را برای عملیات مرگ قرارداده است . دراین راستا دانشمندان اصطلاح علمی جدیدی را با عنوان " مرگ برنامه ریزی شده برای سلول " نامگذاری کرده اند . بنابراین می بینیم که آیه شریفه ( مامرگ رابین شما مقدرساختیم ) باحقایق علمی مطابقت دارد که این موضوع دلیلی محکم براعجازقرآن کریم است .

 

اسرار مرگ (6)

در تمام سلولهای بدن فعل وانفعالاتی صورت می گیرد که دانشمندان آن را        "عملکردهای واژگونی" نامگذاری کرده اند که بعد از زمان معینی ازآغاز زندگی سلول اتفاق می افتد ؛ به این صورت که سلول رشد کرده ، بزرگ شده وشروع به فعالیتهایش می کند ولی بعد ازمدت معینی عملکردهای واژگونی درداخل سلولها آغاز می شود !

دانشمندان می گویند که این عملیات رابه هیچ عنوان نمی توان متوقف کرد چراکه متوقف کردن این عملیات به معنای مرگ است ؛ زیرا مرگ دراین سلول برنامه ریزی شده است ؛ یعنی مرگ برنامه ریزی شده با جلوگیری کردن از عملیات واژگونی دچار اختلال شده و سلول خواهد مرد ودر اینجاست که کلام حق متجلی می شود :

" وهرکس را که عمر طولانی دادیم آفرینش اورا وارونه ( واژگون ) می کنیم ؛ پس آیا تعقل نمی کنند ؟!" ( یس/68)

حال وقتی درکلمه ( واژگون می کنیم ) دراین آیه شریفه دقیق می شویم می بینیم که تعبیری دقیق ازعملیات واژگونی که درتمام سلولهای بدن انسان مثل سلولهای مغز، کبد وقلب انجام می گیرد به کاررفته است که سرانجام این عملکردهای واژگونی که به طوردائم انجام        می گیرد به مرگ منتهی می شود ... سبحان الله !

 

اسرار مرگ (7)

خداوند متعال در هر سلولی ازسلولهای بدن برنامه ای قرارداده است که این برنامه مسؤول تغییرات سلول ، تقسیم آن وارتباطش با دیگر سلولهاست وهنگامیکه دانشمندان تلاش کردند تا طول عمرسلول را افزایش دهند نتیجه آن شد که سلول تبدیل به سلولی سرطانی شد وسپس ازهم پاشید ومنهدم شد.

دراینجا بود که دانشمندان یقین حاصل کردند که مرگ ،  پایانی طبیعی برای مخلوقات جهان است واین همان چیزی است که قرآن کریم برآن تاکید کرده است :

" هرکجا که باشید ، مرگ شما را درمی یابد ." (نساء/78)

این اشارات ظریف درحقیقت نامه هایی مخفی برای ما انسانهاست تا آنها را درک نموده وبه سوی خالق بلند مرتبه وتوانای خود یعنی الله بازگردیم وخویش رادر پناه نورقرآن کریم قراردهیم .

این آیات کریمه هشداری برای هرکدام از ماست تا درمورد این پدیده که خداوند سبحانه و تعالی درقرآن کریم ازآن با کلمات زیبا سخن به میان آورده است تامل وتفکرکنیم :

" او کسی است که مرگ و زندگی را آفرید تا شما رابیازماید که کدامیک از شما عملتان نیکوتر است ." (ملک/2)

 

اسرار مرگ (8)

از مظاهر رحمت الهی بربندگان این است که مرگ را آفرید وآن را پایانی طبیعی برای هرچیز قرارداد . خداوند متعال دراین مورد می فرماید :

" هرچیزی غیرازذات او فناشدنی است ." ( قصص/88 )

حال ببینیم که علوم جدید چه می گویند.... دانشمندان زیست شناس به صراحت اعلام می کنند که مرگ چیزی از اهمیت زندگی کم نمی کند . پس از تجربیات وتحقیقات فراوان دانشمندان پی بردند که داخل هرسلول ازسلولهای بدن انسان ساعت بیولوژیکی مخصوصی یافت       می شود . به طورمثال درمخلوقی مثل انسان حدود 100 تریلون ساعت بیولوژیک کار      می کنند !

به راستی چه کسی عملکرد این ساعتها راتنظیم کرده وچه کسی آنها راازهرگونه آسیب وگزند محفوظ داشته است ؟

چه کسی برحفظ ونگهداری آنها اشراف دارد وچه کسی آنها رابا انرژی لازم برای حفظ عملکرد خود تجهیزکرده است ؟

آیا احدی ازمخلوقات می توانند چنین کاری کنند ؟

پس او کسی نیست مگرالله رب العالمین که می فرماید :

" واوست که اقتدارش مافوق بندگانش است وبرشما نگهبانانی می فرستد تا آنگاه که مرگ یکی از شما فرا رسد ؛ رسولان ( فرستادگان ) ما او را می میرانند و(دراین کار) کوتاهی نخواهند کرد ." ( انعام/61 )

 

اسرار مرگ (9)

آمارهای سازمان ملل متحد نشان می دهد که سالیانه درجهان حدود هفتصدهزار نفر خودکشی می کنند ، صدها هزارنفر درحوادث آتش سوزی ، رانندگی ، قتل و... از بین       می روند ؛ درحالیکه تعداد مشخصی براثرامراض قلبی می میرند . به طور مثال درایالات متحده حدود هفتصد هزار نفرجان خود را ازدست می دهند که نصف این میزان براثرمرگ ناگهانی است .

ولی تعداد معینی براثرسرطان پوست ، سرطان سینه یا سرطان ریه جان خود را از دست   می دهند ؛ یعنی سیستمی مشخص برای مرگ وجود دارد و وقتی این آمارها را سالیانه بررسی می کنیم درمی یابیم که این آمارها نسبتی نزدیک به هم دارند وهنگامیکه این آمارها رابرای مدت ده سال زیرنظر می گیریم می بینیم که این نسبت هم در حال افزایش است وهم اینکه به هم نزدیک است واین دلیلی است براینکه مرگ به نسبت مشخصی تعیین ومقدر شده است وعجیب این است که قرآن کریم به این حقیقت اشاره کرده و می فرماید :

 " ما مرگ رادربین شما مقدر کردیم وهیچکس نمی تواند بر ما سبقت گیرد . "   ( واقعه/60 )

 سبحان الله !

 

اسرار مرگ (10)

دانشمندان دریافته اند که در داخل نواروراثتی سلول انسان ، گیاه و حیوان (DNA) موادی وجود دارند که مربوط به مرگ این سلول می باشند . هنگامی که دانشمندان تلاش می کردند تا عمر برخی سلولهای حیوانات مثل مگس را افزایش دهند ، پس ازمدتی مشاهده کردند که این سلولها به سلولهایی سرطانی تبدیل شدند ودرنتیجه این سلول یا ازبین می رفت یا به سلولی سرطانی تبدیل می شد که دراین حالت هم سلول نابود می گشت .

این مکانیسم درمورد انسان هم صدق می کند ؛ یعنی اگربرای افزایش طول عمر مجموعه ای ازسلولهای بدن انسان اقداماتی انجام گیرد ، این سلولها تبدیل به سلولهای سرطانی کشنده خواهند شد .

بنابراین دانشمندان اعتراف کرده اند که مرگ چیزی ازاهمیت زندگی را کم نمی کند وازسوی دیگرجلوگیری ازمرگ به هیچ عنوان امکان پذیر نیست .

از این رو است که قرآن کریم می فرماید :

" هرکسی طعم مرگ را می چشد . " ( آل عمران /185 )

واین همان حقیقت قرآنی است که با علم مطابقت دارد وبر راستی گفتار خداوند تبارک و تعالی گواهی می دهد .

 

---------------------

به قلم: عبد الدائم الکحیل

www.kaheel7.com/fa