مدار چرخش ماه دور زمین با مدار چرخش زمین با خورشید متفاوت است به همین علت هرگونه تصادفی بین این دو رخ نمی‌دهد به این صورت که ماه با سرعت زیادی به دور زمین می‌چرخد  و همراه با چرخش خود و زمین به دور خورشید می‌گردد و همراه با خورشید به اطراف مرکزی هستی می چرخند. و همه آنها در یک مدار هستی می‌چرخد که کسی غیر از خدای والامرتبه از آن آگاه نیست.

 

 

این حقایق شگفت انگیزی از عظمت هستی می‌باشد که تا این زمان کسی از آنها خبر نداشت.

ولی قرآن کریم به آن اشاره کرده و فرموده:

"نه خورشید را سزاست که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی می‌گیرد و هر کدام در مسیر خود شناورند."   سوره یس – آیه 40

این معجزه‌ای علمی است که تأکید می‌کند قرآن کلام خداست.

 

 

خداوند باریتعالی انسان و جن را مورد مواجهه قرار داده که کتابی مانند قرآن را بیاورند و فرموده:

"اگر انسانها و پریان (جن و انس) اتفاق کنند که همانند این قرآن بیاورند همانند آن را نخواهند آورد هر چند یکدیگر را در این کار کمک کنند."    سوره اسراء = آیه 88

تعداد کلمات این آیه 19 عدد و تعداد حروف آن 76 حرف و آن از مضربهای عدد 19 می باشد که 19×4 و تعداد حروف الفبایی که این آیه را تشکیل می‌دهد 19 حرف می‌باشد که مجموع آن 19+76+19=114 و این عدد نشانگر تعداد سوره‌های قرآن است که آن نیز از مضاعفات عدد 19 می‌باشد.

پاک و منزه مطلق است خدا را که این چنین آیاتش را با حکم نازل کرده است.

 

 

-  عدد 19 و حرف قاف

در قرآن د و سوره وجود دارد که در ابتدای آنها حروف متقاطع شروع می‌شود مانند حرف قاف در (ق و قرآن تمجید شده) سوره ق- آیه 1 و سوره شوری که با حروف متقاطع (حم، عسق) شروع شده است و جالب اینجاست که تعداد حروف ق در سوره (قاف) 57 حرفاست که از مضربهای عدد 19 می‌باشد و همچنین تعداد حرف قاف در سوره شوری نیز 57 حرف است و مجموع حروف قاف در دو سوره 57+57=114 یعنی به تعداد سوره‌های قران است.

در ضمن کلمه قرآن نیز با حرف قاف شروع می‌شود.

همانا پاک و منزه مطلق است خدا را!

---------------------

به قلم: عبد الدائم الکحیل

www.kaheel7.com/fa