برهنگی زنان را دیدیم و فریاد کشیدیم

اما پاهای برهنه کودکان را دیدیم و سکوت کردیم

شاید هنوز راه درازی در پیش داریم تا بفهمیم که گناه برهنگان را به پای خودشان مینویسند

اما گناه پاهای برهنه را به پای کی؟

میتونی کمک کن، حتی به 1 نفر...

 

 

هی گنه کردیم و گفتیم خدا 
می بخشد...
عذر آوردیم و گفتیم خدا 
می بخشد...
آخر این بخشش و این عفو و کرامت تا کی...!!!
او رحیم است ولی ننگ و خیانت تا کی...!!!
بخششی هست ولی قهر و عذابی هم هست...
آی مردم به خدا روز حسابی هم هست...
زندگی در گذر است...
آدمی رهگذر است....
زندگی یک سفر است....
آدمی همسفر است...
آنچه می ماند از او راه و رسم سفر است...

         "رهگذر میگذرد...