در هیاهوی زندگی دریافتم
اگر کسی به این باور برسد که غیر از خدا
به کسی احتیاج ندارد
خدا هم او را به غیر از خودش 
محتاج نخواهد کرد!