مردی سوار بر اسب به سرعت میتاخت شخصی کنار جاده پرسید کجا میروی؟
گفت نمیدانم از اسب بپرس!

 

 

  • این داستان زندگی خیلی هاست، سوار بر اسب عادتهایشان میتازند بدون اینکه بدانند کجا میروند