آدم ها را می بخشم...
نه به خاطر اینکه ساده هستم..
نه به خاطر اینکه برای خودم
برای سلامتم  ارزش قائلم
ساده تر بگویم
وقتی برای فکر کردن به 
چیزهای بیهوده را ندارم
آنها را می بخشم شاید روزی  
کسی همین کار را با آنها بکند
آنوقت خواهند فهمید که 
بخشش یعنی چه ...