انسانی که به شناخت خویش نرسیده
بی‌سواد حقیقی است.

هر چند تمام کتاب های دنیا را خوانده باشد!

اگر درونت پر از نفرت
غرور و حسادت است
هیچ‌گاه چیزی را نیاموخته‌ای
و هنوز رشد نکرده‌ای!