همه عمرتان را صرف این بدنی که قرار است غذای کرم ها شود نکنید صرف چیزی بکنید که فرشتگان میخواهند