درون هر آدمی که میشناسید

یک آدمی هست

که اصلا نمیشناسید...!!