گاهی آرامش داریم،خودمون خرابش میکنیم....

گاهی خیلی چیزارو داریم،اما محو تماشای نداشته هامون میشیم....

گاهی حالمان خوبه،اما با نگرانی فردا خرابش میکنیم....

گاهی میشه بخشید،اما با انتقام ادامش میدیم....

گاهی میشه ادامه داد،اما با اشتیاق انصراف میدیم....

گاهی باید انصراف داد،اما با حماقت ادامه میدیم....

وگاهی.....
گاهی....
گاهی....
تمام عمر اشتباه میکنیم و نمیدونیم،یا نمیخواییم بدونیم....

کاش بیشتر مراقب خودمون،
تصمیماتمون وگاهی.....گاهی های زندگیمون باشیم.

کاش یادمون نره که فقط:
یکبار زنده ایم و
زندگی میکنیم
فقط یکبار....