در صداقت 
عمقی است که در 
دریا نیست 

و در سادگی بلندایی است 
که در کوه نیست 

سادگی مقدمه 
صداقت است 


و فاصله سادگی تا صداقت 
دریا دریا معرفت است...