با ملایمت  سخن بگوئید،

عــمــیـــق  نفس بکشید،

شــــــیــک  لباس بپوشید،

صـبـورانه کار کنید.

نـجـیـبـانه رفتار کنید،

هــمـــواره  پس انداز کنید،

عــاقــلانـه بخورید،

کــــافـــى   بخوابید،

بى باکانه  عمل کنید،

خـلاقـانـه  بیندیشید،

صـادقانه عشق بورزید،

هوشمندانه  خرج کنید،

 

خوشبختی یک سفراست,نه یک مقصد. هیچ زمانی بهترازهمین لحظه برای شادبودن وجودندارد. زندگی کنیدوازحال لذت ببرید...