بعضی آدمها ،
انگار چوبند…
تا عصبانی می‌شوند آتش می‌گیرند
و همه جا را دودآلود می‌کنند
همه جا را تیره و تار می‌کنند
اشک آدم را جاری می‌کنند...
ولی بعضی ها این طور نیستند
مثل عودند...
وقتی یک حرف میزنی که ناراحت می‌شوند و آتش می‌گیرند بوی جوانمردی و انصاف می‌دهند و هرگز نامردی نمی‌کنند

این است که هر کس را می‌خواهی بشناسی، در وقت عصبانیت، در وقت خشم بشناس ...