‌‌‌‌‌‌از بی ادبی کسی به جایی نرسید                       
دری است ادب ؛به هر گدایی نرسید !

 

سر رشته ی ملک پادشاهی،ادب است
تاجی است که جز به پادشاهی نرسید

 

از خدا جوئیم توفیق ادب
بی ادب محروم ماند از لطف رب

 

بی ادب تنها نه خود را داشت بد
بلکه آتش در همه آفاق زد

 

 

مولانا