۱. نگاه متکبرانه
۲. زبان دروغگو
۳. خون بی گناه ریختن
۴. افکار پلید
۵. پاهایی که برای بدی کردن می شتابند
۶. شاهدی که دروغ میگوید
۷. شخصی که میان دوستان تفرقه می اندازد!