اگر شاد و خوشحال هستی بدان که بسیار به روحت نزدیک شدی.

 

اگر غمگین و نگران هستی بدان که بسیار به نفست نزدیک شدی.

 

اکثر آشفتگی ما آدما به خاطر نجواهای منفی و بی تاثیری هست که میکنیم.

" دعا " یعنی ازخداوند راهنمایی بگیریم، نه اینکه  راهنماییش کنیم که چیکار بکنه.

 

برای همه خوبی بخواه.

خدا به همه سلامتی و ذهن زیبا بده!