«فکر» با «فهم» متفاوت است

 

فکر شبیه پر و بال است

و فهم چون پرواز کردن

 

چه انسانهایی که

فکر دارند اما فهم ندارند

 

همچون مرغانی که

پر و بال دارند ، اما توان پرواز را ندارند...!!!