هر رفتار مانند

یک نخ نازک است

نخ های نازک

 "رفتارهای تکراری "

تبدیل به طناب

 "عادت " میشوند

و آن طناب برای همیشه

دور زندگی ما می پیچد!

مواظب نخ های

 نازک زندگیمان باشیم!