سرخپوست پیری

برای کودکش از حقایق زندگی چنین گفت :

در وجود هر انسان،

همیشه مبارزه ایی وجود دارد

مانند ، مبارزه ی دو گرگ!

 

که یکی از گرگها سمبل بدیها

مثل، حسد، غرور، شهوت، تکبر، وخود خواهی

و دیگری

سمبل مهربانی، عشق، امید، وحقیقت است.

 

کودک پرسید :

پدر کدام گرگ پیروز می شود؟

پدرلبخندی زد و گفت ،

 

گرگی که تو به آن غذا می دهی !