هر وقت متوجه شدی مانند اکثریت مردم فکر میکنی مکث کن و اندیشه کن !