مراحل تبدیل یک آرزو به واقعیت:
یک آرزو که براش تاریخ تعیین بشه، میشه هدف! 
یک هدف که به مراحل کوچکتر تبدیل بشه، میشه برنامه! 
یک برنامه که با عمل همراه بشه، میشه واقعیت!