کسی را اگر دوست داری
یک لحظه به نبودنش فکر کن
دلت اگر نریخت، دلش را نلرزان
آسمان همیشه آبی نیست
و آدم ها همیشه از سمتی که
 فکر می کنند محکم است می افتند
هزار سال هم که بگذرد
تلخی دهان آدم های بریده را 
تمام شکر های دنیا هم عوض نمی کند
کسی را اگر دوست داری، 
برایش همان باش که می خواهی باشد
و یادت باشد
تمام برگهای تقویم
سهم تمام آدم ها نمی شود!