هیچوقت هیچ چیز را
بی جواب نگذار
جواب نگاه مهربان رابالبخند
جواب دورنگی راباخلوص
جواب مسئولیت راباوجدان
جواب خشم راباصبوری
جواب گناه رابا بخشش...

 

افکار منفی مثل  حسادت، نفرت و خشم نسبت به دیگران
مثل این است که زهر بخوریم اما امیدوار باشیم دیگران بمیرند...

 

پولدار بودن یا نبودن،
ازدواج کردن یا نکردن،
درس خوندن یا نخوندن، 

خوشگل بودن یا نبودن، 
مساله این نیست،
مساله 
خوشحال زندگی کردنه!
 لذت بردن!