شش آئین زندگی


قبل از دعا، ایمان داشته باش 

قبل از صحبت کردن، گوش بده

قبل از خرج کردن ،بدست بیار

قبل از نوشتن ،فکر کن

قبل از تسلیم شدن ، تلاش کن

قبل از مردن ، زندگی کن