برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو!

از چیزهایی که داری لذت ببر ...


👤چارلی_چاپلین