صبر تنها عصبانی نشدن نیست!


صبر یعنی اینکه قادر باشید هفت احساس

تنفر

علاقه

لذت 

اضطراب

خشم

غم

و ترس

را در خود کنترل، مدیریت و مهار کنید!