گدای عشق نباشید،

بخشنده عشق باشید،

انسانهای زیبا همیشه خوب نیستند

اما انسانهای خوب همیشه زیبایند...