در برابر انتقادات...

اگر نادرست بود، بی اعتنا باشید

اگر غیر منصفانه بود، عصبانی نشوید

اگر از روی نادانی بود، لبخند بزنید

اگر عادلانه بود، از آن درس بگیرید