بگذارید ؛ هر کسی به آیین خودش باشد


زنان را گرامی بدارید


فرودستان را دریابید


و هر کسی به تکلم قبیله ی


خویش سخن بگوید


آدمی فقط در مقام خویش به 


منزلت خواهد رسید...


کوروش کبیر